Τετάρτη, 30 Δεκεμβρίου 2015

Ορκωμοσία Δημοτικού Συμβούλου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ


Στην Αίγινα σήμερα 30/12/2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ, στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (ΟΙΝΩΝΗΣ 2), ενώπιον εμού του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΟΥΡΤΖΗ Δημάρχου Αίγινας, εμφανίστηκε ο κ. ΤΣΑΤΗΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ως 2ος αναπληρωματικός σύμβουλος του πρώτου επιλαχόντα συνδυασμού «ΑΙΓΙΝΑ – Κίνηση Ευθύνης» που συμμετείχε στις Δημοτικές εκλογές της 18ης Μαΐου 2014 και τις επαναληπτικές που πραγματοποιήθηκαν την 25η Μαΐου 2014 και κλήθηκε να δώσει τον από τις διατάξεις του  άρθρου 52 του Ν. 3852/2010 προβλεπόμενο όρκο.

Ο ανωτέρω ορκισθείς κλήθηκε για ορκωμοσία στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου μας με την

υπ.αριθμ.πρωτ.19621/28-12-2015 πρόσκληση, μετά την από 09/12/2015 επιστολή παραίτησης της

κ.Γιαννοπούλου Μαρίας (αριθμ.πρωτ.Δήμου 18535/09-12-2015) ως 1η αναπληρωματική σύμβουλος

του συνδυασμού «ΑΙΓΙΝΑ–Κίνηση Ευθύνης», η οποία έγινε αποδεκτή με το υπ.αριθμ.πρωτ.18964/15-

12-2015 έγγραφο Δημάρχου.

Ο προαναφερόμενος, αφού έθεσε το δεξί του χέρι στο Ιερό Ευαγγέλιο, ορκίστηκε ως

κατωτέρω:

« Ορκίζομαι να είμαι πιστός στην πατρίδα, να υπακούω στο Σύνταγμα και στους νόμους και να

εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου».

Για πίστωση και βεβαίωση συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται.

Ο ορκίσας                                                                                          O ορκισθείς

ΜΟΥΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                                       ΤΣΑΤΗΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

Δήμαρχος Αίγινας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου